Get Adobe Flash player

Ενημερωτικό Δελτίο για την εκπόνηση Έρευνας Τοπικής Αγοράς Εργασίας Δήμου Αθηναίων

Η EUROPEAN PROFILES, εταίρος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «Κοινωνία Αθηνών» εκπόνησε Έρευνα Τοπικής Αγοράς Εργασίας του Δήμου Αθηναίων. Μέσα από την Έρευνα αυτή αναδύονται τα βασικά χαρακτηριστικά της αγοράς εργασίας του Δήμου Αθηναίων, τα οποία εμφανίζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όχι μόνο λόγω των εξελίξεων που παρουσιάζουν, αλλά και λόγω της επίδρασής τους στις γενικότερες εξελίξεις στο σύνολο της χώρας.


Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ., την τελευταία δεκαετία η Αθήνα στο πλαίσιο μιας συνεχιζόμενης αστικοποίησης αλλά και δυνατότητας εγκατάστασης ενός σημαντικού αριθμού μεταναστών, εμφάνισε αύξηση του πληθυσμού κατά 12,1%. Η αύξηση αυτή οδήγησε ταυτόχρονα σε αύξηση του εργατικού της δυναμικό κατά 27%. Η τάση αυτή φαίνεται να αντιστρέφεται με την εκδήλωση της οικονομικής κρίσης μετά το 2009. Η απασχόληση, όπως ήταν αναμενόμενο, μειώθηκε κατά 25,8%. Εξίσου αναμενόμενη μπορεί να θεωρηθεί και η αύξηση της ανεργίας κατά 39,8%.
Η μισθωτή απασχόληση, ειδικότερα, μειώθηκε κατά 37,6% λόγω του ήδη υψηλού μεγέθους της μισθωτής εργασίας στην περιοχή της πρωτεύουσας. Όμως η Αθήνα συνιστά μοναδική περίπτωση στη χώρα όπου η συνολική απασχόληση μειώθηκε με ρυθμό μεγαλύτερο από αυτόν της μισθωτής απασχόλησης. Βέβαια, η διαφορά των δύο ρυθμών μεταβολής δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλη, ωστόσο είναι αρκετή για να καταδείξει την κατιούσα πορεία και των άλλων μορφών απασχόλησης πλην της μισθωτής. Έτσι, σε συνδυασμό με την ανεργία η μείωση της ποσότητας της προσφερόμενης εργασίας καταδεικνύει μια αρκετά ανησυχητική διαδικασία συρρίκνωσης του θεσμού της αγοράς εργασίας. Όπως διαφαίνεται από τα στατιστικά στοιχεία, το εντονότερο πρόβλημα αντιμετωπίζουν οι γυναίκες και οι νέοι, όπως άλλωστε και στην υπόλοιπη Περιφέρεια Αττικής, αλλά και πανελλαδικά.
Παρόλο που η Αθήνα εντάσσεται ανάμεσα στις 20 κύριες μητροπόλεις της Ευρώπης, η εικόνα του ιστορικού της κέντρου, καταδεικνύει την ανάγκη της αναπτυξιακής προσαρμογής της στις νέες συνθήκες, οι οποίες δημιουργούνται ως αποτέλεσμα της πολυετούς οικονομικής και κοινωνικής κρίσης και της αξιοποίησης των αναπτυξιακών ευκαιριών που δημιουργούνται, εξελίσσονται και αναφύονται σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο.
Το Σχέδιο Ολοκληρωμένης Αστικής Παρέμβασης (ΣΟΑΠ) του Δήμου Αθηναίων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, θέτει ως στόχο τον «επαναπροσδιορισμό του κέντρου της Αθήνας ως κέντρου μιας διεθνούς και βιώσιμης μητρόπολης, μέσω μιας συνεχούς και συντονισμένης ολοκληρωμένης παρέμβασης». Οι Στρατηγικοί Στόχοι του ΣΟΑΠ προσδιορίζονται στους ακόλουθους:
1. Στήριξη της οικονομικής βάσης της πόλης.
2. Ανάκτηση της κοινωνικής και πολιτισμικής συνοχής – επανακατοίκηση του κέντρου.
3. Αποκατάσταση συνθηκών ασφάλειας και νομιμότητας
4. Ανάκτηση και αναβάθμιση του δημόσιου χώρου.
5. Βελτίωση περιβαλλοντικών συνθηκών και πολεοδομικής λειτουργίας.
6. Ενίσχυση της ταυτότητας και της εικόνας της πόλης.
7. Βελτίωση μηχανισμών διακυβέρνησης, σχεδιασμού και συμμετοχής.
Η ισχυροποίηση της Αθήνας συνδέεται άμεσα με τη μείωση της ανεργίας, την ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων σε τομείς που εξυπηρετούν τους στρατηγικούς στόχους που έχει θέσει ο Δήμος, καθώς και με την αναβάθμιση του κεντρικού ιστού της πόλης, μέσα από ένα «σύνθετο μίγμα» παρεμβάσεων που θα οδηγήσουν στη δημιουργία βιώσιμων ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων.
Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΘΗΝΩΝ», μέσα από το πρόγραμμα «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» επιδιώκει να ενισχύσει την απασχόληση στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας και ειδικότερα στην κοινωνική φροντίδα και πολιτισμός/δημιουργική βιομηχανία, θεωρώντας ότι με αυτό τον τρόπο μπορεί να συμβάλει στην υπέρβαση της κρίσης που βιώνει σήμερα η Αθήνα και να δημιουργήσει προϋποθέσεις τοπικής ανάπτυξης. Τα κύρια «εργαλεία» στα οποία βασίζεται η Α.Σ. για την υλοποίηση του προγράμματος της είναι η κοινωνική οικονομία, καθώς και τα μοντέλα «προετοιμασμένης τοποθέτησης» και mentoring ανέργων.
Το πρόγραμμα «Κοινωνία Αθηνών» υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης 7 «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» (ΤΟΠ ΣΑ) και συγχρηματοδοτείται από το ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007 – 2013» και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ). Συντονιστής εταίρος είναι η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο «ΝΟΣΤΟΣ» και συνεργαζόμενοι φορείς (εταίροι) το ΚΕΚ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, η ΕΑΤΑ Α.Ε., η ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ και η EUROPEAN PROFILES.


Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένων στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» δράση 7, της κατηγορίας1:Ενεργητικές πολιτικής απασχόλησης ,του θεματικού άξονα προτεραιότητας 3 «Διευκόλυνση της Απασχόλησης στις τρείς Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).